Sarah Fitriany, and Muhammad Hildan Azizi. “Semiotika Pesan Akhlak Dalam Film Pendek Kaya Tanpa Harta”. Jurnal Komunikasi Islam 11, no. 01 (June 29, 2021): 125-158. Accessed October 17, 2021. http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/270.